Welkom bij ABVV Evonik

Constante info

Constante info 08/04/2024

Beste collega’s :
 
De attesten voor het ontvangen van de syndicale premie kunnen ingediend worden.
 
Bezorg deze aan onze militanten op de werkvloer of breng het binnen op het syndicaal bureel (fysiek of via de binnenpost) B430 gelijkvloers. Als je het liever via je plaatselijk ABVV kantoor werkt dan kan dit ook. Het bedrag voor arbeiders en bedienden is gelijk, namelijk 145 € en zal vanaf 24 april op je rekening voldaan worden.
 
Heb je geen attest ontvangen, desondanks je wel aangesloten bent contacteer ons dan, samen lossen we dit dan op.
 
Je kan onze afgevaardigden terug vinden op onze website : https://www.abvvevonik.be/
 
Je ABVV team
 
 
 
 
 
 

Constante info 26/03/2023

Beste collega’s,

 
Janus project
 
Op de ondernemingsraad van maart heeft de directie aangekondigd dat er een afbouw gaat komen van 3 arbeidsplaatsen op Methionine verzending. Dit kadert in een studie van het Janusproject. De afvloeiingen zullen op natuurlijke wijze gebeuren. Er wordt anderzijds ook geïnvesteerd in een nieuwe bigbag installatie en er zal een hogere flexibiliteit van het personeel gevraagd worden . Er was ook een studie gemaakt om met een externe firma in zee te gaan maar dat werd te duur bevonden. Het bevestigd wat we al jaren zeggen, namelijk dat eigen personeel efficiënter is.De vooruitzichten voor methionine zien er ook goed uit met een hogere uitlasting en hogere verkoopsprijzen.
*Uurlonen dagpersoneel*
Er is een foutje geslopen in de berekening van de uurlonen van het dagpersoneel, dit zal eerstdaags rechtgezet worden.
 
Onze lijsten
 
Op onze website zijn de kanditatenlijsten met foto te vinden voor de sociale verkiezingen.
Uw ABVV-team

Constante info 20/03/2024

Cijfers Evonik
 
Begin maart werden de cijfers van het boekjaar 2023 bekendgemaakt en gepubliceerd. De aangepaste prognoses werden behaald en voor 2024 wordt opnieuw een winstgroei verwacht. Tevens werd er een dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders voor meer dan een half miljard euro. Dit behoort tot de top van de rendementen in de chemische sector (6,8 % daar het gemiddelde 2,11% is binnen de chemische sector). Tegelijk werd er aangekondigd dat Evonik doorgaat met een fundamentele reorganisatie van het concern. De aangekondigde reorganisaties zijn ons niet onbekend op onze site in Antwerpen . Deze zullen in de loop van dit jaar verder geïmplementeerd worden. Alhoewel de uitkomsten hiervan nog niet helemaal vast liggen kunnen we enkel maar vermoeden dat deze een impact zullen hebben op onze medewerkers. Als vakbond pleiten we er voor om deze impact te verkleinen door de riante dividendpolitiek te wijzigen en een deel van dit kapitaal aan te wenden om in onze site te investeren ipv op ons te besparen. We zullen deze discussie blijven voeren met zowel de lokale als de Duitse directie.
 
Ziekte attest
 
Op de ondernemingsraad van januari hebben we het probleem geschetst dat er soms lange wachttijden zijn om bij de dokter op consultatie te komen en dat dit eventueel dezelfde dag gewoonweg niet kan. Dit heeft als gevolg dat sommige dagen niet als ziekte worden geattesteerd.
 
We konden hierover een akkoord met de directie sluiten, ben je ziek en kan je pas laattijdig bij je arts terecht? Meld dit dan diezelfde dag nog aan aan LWA met de vermelding wanneer je wel bij je arts terecht kan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Vraag sowieso tijdens je doktersbezoek aan de arts om het ziekte attest te attesteren vanaf de eerste dag ziekte.
 
 
 
Baarddracht
 
Het is misschien al opgevallen dat sommige collega’s een baard hebben. Dit is het gevolg van een door ons aangebracht punt rond het algemeen verbod op baarddracht op Evonik Antwerpen NV. We mochten aan kaarten dat een deel van de medewerkers geen gasmaskerdracht hebben en enkel bij evacuatie en potentieel gebruik van een vluchtkap zich dienen te verplaatsen. Hierdoor leek ons de historische contractuele verplichten rond baarddracht achterhaald. De directie is ons hier in gevolgd waardoor een duidelijk afgelijnde groep medewerkers heden de vrije keuze tot baarddracht hebben.
 
 
Uw ABVV team
 
 

Constante info 29/02/2024

INDEX
 
Vanaf 1 maart worden de lonen opnieuw aangepast aan de index. 
Concreet zullen deze stijgen met 2%. 
Het betreft hier geen loonsverhoging maar een aanpassing aan de levensduurte. 
Met een indexstijging alleen zal je niet meer kunnen kopen dan een jaar geleden. We zullen de nieuwe uurlonen binnenkort verspreiden. 
Je mag ons hier ook gerust over contacteren.
 
TANGO
 
Vorige week dinsdag 20 februari heeft de directie alle betrokken medewerkers uitgenodigd voor een tussentijdse infosessie. 
Daar mochten we vernemen dat er nog geen beslissingen zijn genomen en dat er dus ook nog geen antwoorden zijn op vele vragen. 
De beslissingen zouden einde maart 2024 worden genomen door de Vorstand waarna er overleg met de vakbonden wordt gepland in juni 2024.
In de tweede helft van 2024 zouden deze beslissingen dan uitgerold worden. Om dan in 2025 het bedrijf mogelijks op te splitsen in 2 aparte NV’s.
Verder werd er ook gewezen naar een win-win situatie en dat alles momenteel nog mogelijk is.
 
Als vakbond hebben we gewezen op het feit dat er voor ons geen opsplitsing of carve-out moet komen en dat zulks voor de medewerkers de beste oplossing is. 
We geloven ook niet dat er sprake is van een win-win en dat integendeel deze constructie geen winnaars zal opleveren. Niet voor de medewerkers en uiteindelijk ook niet voor Evonik dat afhankelijk zal worden van externe services dewelke op termijn ongetwijfeld een hoger prijskaartje zullen krijgen. 
We hopen dat hierover nog bijkomend overleg gaat gebeuren en men ons niet voor voldongen feiten zal willen stellen.
 
Bij een opsplitsing naar 2 NV’s is cao 32 bis van toepassing, dit is het wettelijke minimum waaraan Evonik zich dient te houden. 
We weten echter dat dit geen sluitende garanties biedt naar de over te dragen medewerkers in de toekomst. 
Daarom zal het overleg wat ons betreft over meer en sluitende garanties moeten gaan. 
Als Evonik zo zeker is van een win-win dan kunnen bijkomende garanties geen struikelblok zijn, deze zullen dan gewoon op papier staan en nooit moeten uitgeoefend worden. 
 
Uw ABVV team

Constante info 24/01/2024

Beste collega’s
 
Wat is er zoal veranderd vanaf 1 januari 2024.
 
De fietsvergoeding is opgetrokken naar 0,35 euro/km en in de cao werd afgesproken om het max aantal in te brengen km te verhogen naar 50km/dag. 
Voor de auto is de kilometervergoeding vastgesteld op 0,4269 euro/km.
 
Rond ziekte tijdens je vakantie is er ondertussen ook een wettelijke regeling.
Indien je ziek wordt en een doktersbriefje kan voorleggen worden je vakantiedagen terug op je teller gezet. Opgelet , dit telt enkel voor de 20 wettelijke verlofdagen (V) en BV’s . 
Alle andere verlofvormen vallen niet onder deze nieuwe regeling en ben je dus nog steeds kwijt in geval van ziekte.
Er werd ook een regeling afgesproken bij ziekte in België (Nederland) indien je niet tijdig bij je huisarts terecht kan, dit zeker melden aan LWA binnen de 48 uur.
 
De bestaande keuzes cafetariaplan dienen voor 18 februari 2024 kenbaar gemaakt te worden. Iedereen die hiervoor in aanmerking komt heeft hier een persoonlijke mail over gekregen.
De aanvullende mogelijkheden ingevolge onze laatste cao worden later toegevoegd. 
Het bekendste item is de auto lease. De werkgroep hierover heeft een eerste keer samen gezeten. Omdat we maximaal rekening willen houden met jullie vragen/bemerkingen/suggesties laat het ons weten.
Je kan onze contact gegevens vinden op abvvevonik.be 
Stuur gerust een mailtje.
 
Uw abvv-team

Constante info 15/12/2023

Collega's,

wij mochten vandaag een toelichting krijgen eerst via het dagelijks bestuur van de Europese ondernemingsraad om aansluitend een Bijzondere ondernemingsraad te kennen in Antwerpen. 

De papierindustrie was steeds een grote afnemer van waterstoperoxide om hun papier te bleken. Echter krimpt dit aandeel permanent significant ingevolge de verdergaande digitalisering en delen de waterstofperoxide producenten mee in de klappen.

Hierdoor is er een overcapaciteit aan H2O2 in Europa. Evonik heeft heden 5 H2O2 productie eenheden in Europa. Zo werd er beslist om in Spanje een besparing door te voeren waardoor er  10 functies op korte termijn zullen verdwijnen. 

Voor Antwerpen betekend dit een afbouw van circa 15 medewerkers op de AO afdeling. De twee ploegen in vroege/late in de verzending wordt gereduceerd naar 1 ploeg, welk regime is nog niet bepaald. Alsook binnen productie zal er een afbouw gebeuren. Men neemt 3 maanden de tijd om dit te concretiseren om einde maart 2024 met een plan van aanpak te komen. Qua productie wordt er wel een investering gedaan in AO2 (stilstand februari-maart) om volledig op waterstof van de B eenheid te kunnen draaien (kosten efficiëntie). Men zal dan met 2 van de 3 straten draaien, de oudste straat wordt uit dienst genomen.

Wij als vakbond zullen er op toezien dat dit alles sociaal aanvaardbaar gebeurt.

 

Uw ABVV team

www.abvvevonik.be

Constante info 27/09/2023

Beste collega’s,
 
Er verschijnen in de pers tal van artikels over de chemische sector, ook specifiek over Evonik.
 
Hier is telkens sprake van besparingsprogramma’s.
 
Op Evonik werden we reeds in juni geconfronteerd met het project Janus, daarna het project Resilient en Synergize bij Silica en Silanen, tussendoor nog het besparingsprogramma Tailor Made om afgelopen maandag kennis te nemen van het monsterproject Tango.
 
Al deze thema’s maken dat solidariteit onder de collega’s meer dan ooit belangrijk is, wij zullen in gemeenschappelijk vakbondsfront jullie belangen verdedigen.
 
Janus is een besparingsprogramma bij de divisie Animal Nutrition die een besparing van 250 miljoen euro moet genereren. Wereldwijd zouden hierbij ook 220 functies geschrapt worden. Ook onze site in Antwerpen wordt hierbij niet gespaard. Dit zorgt voor onrust bij alle medewerkers waarbij vele vragen onbeantwoord blijven door de directie. Als syndicale afvaardiging hebben we dit meermaals aangekaart en zullen dit blijven doen maar stellen vast dat er vanuit de directie weinig respons komt. Dit gebrek aan inhoudelijke communicatie heeft er toe geleid dat er een korte actie is geweest op Me2. Met resultaat dat er versneld werk wordt gemaakt van een aangepaste noodprocedure die eerder op de lange baan werd geschoven. Wij betreuren dat er steeds dit soort acties nodig zijn alvorens men echt naar de medewerkers luistert. We hopen dat de directie jullie signalen eens ernstig gaat opnemen en niet meer overhaast maatregelen zal doorvoeren die de veiligheid van de medewerkers in het gedrang kan brengen. Het zijn zij die de veiligheid steeds als topprioriteit aanhalen en hierbij zelfs een repressief beleid in voeren, denken we maar aan de Eeva’s. In deze zullen wij dan ook samen met betrokken medewerkers de aangekondigde nieuwe procedures evalueren.
 
Ook de groep Silica en Silanen wordt uitgebreid onder de loep genomen waarbij ook alle dag labo’s en het hoofdlabo betrokken worden mochten we op de laatste ondernemingsraad vernemen. Zo worden ook de vuil uren en de verzendingen en tankpark handelingen bij deze afdelingen herbekeken.
 
Vorige week werden we dan ook nog eens laattijdig verwittigd voor het organiseren van een buitengewone ondernemingsraad waardoor deze pas maandag kon doorgaan. Hier werd de bom gedropt bij de groepen Technical infrastruture en Technical services. Hier wil men een nieuwe juridische entiteit creëren waarbij meer dan 400 medewerkers in een nieuwe structuur terecht komen zonder te weten of ze op termijn nog onder de Evonik vlag zullen opereren.
 
De directie belooft dat iedereen zijn job kan blijven behouden maar dit neemt niet weg dat de onzekerheid blijft. Het is aan de directie om deze onzekerheid weg te nemen.
 
Wij begrijpen niet dat alle inspanningen door de medewerkers dienen gedragen te worden maar dat de aandeelhouders hun dividenden houden, zo wordt er jaarlijks meer dan een half miljard euro uitgekeerd op een moment dat wij steeds opnieuw moeten besparen.
 
Uw ABVV team
 
Wij zijn 1 fabriek.
IEDEREEN EVONIK!

Constante info 24/07/2023

Sinds meerdere jaren vieren wij als ABVV vandaag op 24/7 de dag van de shift arbeid. Wij willen alle medewerkers bedanken voor de shiften die zij lopen om de installaties draaiende te houden. Wij danken jullie en weten dat het lopen van shiften met een zeer onregelmatig werkritme grote invloed heeft op zowel jullie gezondheid als jullie privé leven. We sturen ook onze brochure mee van shiftarbeid waar we een uitgebreide analyse maken van het nachtwerk in België, hier kijken we onder andere naar: de chemiesector en de korting die de werkgevers krijgen voor shiftarbeid. Neem zeker eens een kijkje, het is zeker de moeite.

We hebben onlangs op de OR gevraagd deze kortingen op de loonbrief te vermelden omdat ze eigenlijk onderdeel uitmaken van uw loon.

Wij willen met deze dag van de shiftmedewerker aandacht vestigen op de werksituatie van de shiftmedewerker en onze oplossingen hiervoor in de kijker zetten.

Uw ABVV-team

 

Constante info 05/07/2023

Dag collega’s,
 
op 27/6 was er een BOR over de Business Line Animal Nutrition.
 
Het eerder aangekondigde project Janus, Janus de god met 2 gezichten zo vertelde men ons op deze vergadering. De directie kondigde aan dat er personeelsverschuivingen zullen gebeuren omdat er op de eenheden B1, AC/MC en ME 1 & 2 een aantal functies worden afgebouwd.
 
Voor de verzending en labo loopt nog een studie.
 
We betreuren deze ingrepen ten zeerste na vele jaren van grote winsten.
 
De ingrepen hebben ook vooral invloed op het uitvoerend personeel. De aanwervingen die de laatste cao’s zijn gebeurd in het kader van werkbaar werk worden gedeeltelijk teruggeschroefd. De directie zegt zo snel mogelijk duidelijkheid te willen brengen door intensieve samenwerking en communicatie. We zullen de belangen van iedereen die hierbij betrokken is steeds maximaal verdedigen .
 
 
Zoals jullie wellicht weten is de sector CAO scheikunde goedgekeurd.
De vakbondssecretarissen zullen de diverse bedrijven uitnodigen om de onderhandelingen op bedrijfsniveau op te starten, dit zal ten vroegste na de zomer aanvatten.
 
Desondanks alles wensen we iedereen een goede vakantie en we houden jullie op de hoogte.
 
Jullie ABVV team

Contacteer ons